Cégröntgen program

A cég elmúlt néhány éves pénzügyi és szervezeti mutatóiból kiindulva, meghallgatva a kulcsembereket, esetlegesen felmérve az ügyfeleiket, kialakítjuk a cég részletes ideális működési képét, mely a tulajdonosi célok eléréséhez szükséges. Feltárjuk az eltéréseket és a hiányosságokat csakúgy, mint a sikeres működést az egyes területeken, és mindezt visszavezetjük az alapvető gyökérokra a cégben, melynek kezelésével a vállalat a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban képes elérni a kívánt állapotba. A gyökérok kezelésére részletes javaslatot, igény szerint programot
mutatunk be a Cégvezetés számára.

Jellemzően minden komoly üzleti szolgáltatásunk ezzel a programmal indul, mivel részletesen feltárja az ok-okozati összefüggéseket a cégben, és a gyökérokhoz eljutva kizárjuk a hosszas és meddő tüneti kezeléseket, azonnal a fő hiányosságra fókuszálunk, és fókuszáltatjuk a cégvezetést.

VEGYE FEL A KAPCSOLATOT ÜZLETI SZAKÉRTŐNKKEL MÉG MA!

Ügyvédi Irodánk az 1990-es alapítása óta magyar, német és angol nyelven dolgozik, s munkatársainak közel 40 éves jogi tapasztalatát a mai modern kor igényeihez és elvárásaihoz igazítva nyújtja ügyfelei részére dinamikus, üzlet-, és ügyfélbarát, professzionális ügyvédi szolgáltatásait. Irodánk alapítója és vezetője Dr, Szabó Gyula a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara választottbírája, a Választottbíróság elnökségének tagja.

Irodánk profiljába tartozóan perbeli képviselet látunk el bírósági és különösen választottbírósági eljárásokban. A választottbírósági eljárások közül többek között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság, a Budapesti Ügyvédi Kamara támogatásával működő Eseti Választottbíróság, valamint a GAFTA londoni, a FOSFA, londoni, a Warenverein der Hamburger Börse hamburgi, a Getreidebörse hamburgi és zürichi választottbíróságai előtti ügyek emelendőek ki.

Irodánk profiljába tartoznak:

 • a külföldiek magyarországi beruházásai, technológia transzfer, know-how ügyek,
 • komplett létesítmények, fővállalkozások építésének és beruházásnak ügyei
 • társasági jog, cégjog, vegyes vállalatok és képviseletek alapítása, változásai, tartós képviselete, cégek vásárlása, eladása, átalakulása, egyesülése, szétválása
 • felszámolási és csődjog
 • ingatlan ügyek
 • munkajog
 • külföldi ügyvédi iroda által vitt perben magyar fél számára jogi tanácsadási szolgáltatások.

A fenti ügytípusokban több éve működünk együtt a Clientmaker Kft-vel és munkatársaival. Együttműködésünk során kitűnően ki tudjuk egészíteni egymás tevékenységét, aminek révén összehangoltan tudjuk az ügyfelek komplex gazdasági-jogi igényeit is teljesíteni.

Dr. Szabó Gyula Ügyvédi Iroda
1144 Budapest, Nótárius u. 13.
+36/20-5205899
www.szgyoffice.hu
szgyoffice@t-online.hu

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Preambulum

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Client Maker Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2141 Csömör, Arany János utca 11/1., Cg. 13 09 130280), a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Társaságunk tiszteletben tartja a www.clientmaker.hu, www.clientmaker.eu, www.clientmakerkft.hu, www.client-maker.hu, www.potencsikszilard.hu, www.ceghaté-konysag.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek (megbízók, érdeklődők, álláskeresők, munkavállalók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.
A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként ráutaló magatartással (a Társaság e-mail címére saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság a személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti.
Az Adatvédelmi tájékoztatóban aláhúzással került jelölésre azon adatkezelés, ahol felmerülhet az Info tv 6.§ (5) bekezdésének alkalmazása.
Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk az info@potencsikszilard.hu e-mailcímen keresztül.
A weboldalakat üzemeltető Client Maker Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság . mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv – 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – rendelkezései szerint kezel.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Client Maker Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 13 09 130280
Székhely: 2141 Csömör, Arany János utca 11/1.
Telephely: 2141 Csömör, Páva út 13.
Iroda: H-2141 Csömör, Páva út 13.
Adószám: 14585658-2-13
E-mail cím: info@potencsikszilard.hu
Telefon: +36 30 685 4917

Társaságunk tárhely-szolgáltatókat vesz igénybe, ezen adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei:

www.clientmaker.hu, www.potencsikszilard.hu, www.ceghatekonysag.hu
weboldalak esetében
Név: UNAS Online Kft.
Székhely: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15
Cégjegyzékszám: 08 09 015594
Adószám: 14114113-2-08
Telefon: +36-99-884-000
E-mail: unas@unas.hu
https://unas.hu

www.clientmaker.eu weboldal esetén
Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01 09 968314
Adószám: 23495919-2-41
e-mail: info@tarhely.com

www.clientmakerkft.hu weboldal esetén
Tárhelypark Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Cégjegyzékszám: 01 09 322570
Adószám: 23289903-2-43
e-mail: info@tarhelypark.hu

www.client-maker.hu weboldal esetén
Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Cégjegyzékszám: 01 09 909968
Adószám: 14571332-2-42
e-mail: iroda@tarhely.eu

Az alábbiakban a különböző jogalapok szerinti adatkezelés szabályai találhatóak

I. Kapcsolatfelvételhez megadott adatok

1) A kezelt személyes adatok köre:

A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvételhez az alábbi személyes adatokat szükséges megadni: név, e-mail cím
A „Kapcsolat” felületén a fenti adatok megadásával Felhasználó az adatok felvételéhez és jelen pont szerinti kezeléséhez hozzájárul.

2) A fenti adatok célja: kapcsolatfelvétel

A kapcsolatfelvétel során: az ajánlatkérő, érdeklődő beazonosítása, kapcsolatfelvétel és az érdeklődő igény szerinti tájékoztatás nyújtása

3) Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

4) Az adatkezelés ideje:

A Client Maker Kft. a fentiekben megjelölt adatokat 15 munkanapon belül törli, kivéve, ha Felhasználó a további adatkezeléshez hozzájárult. Abban az esetben továbbá, ha a kapcsolatfelvétellel összefüggésben megbízási szerződés jön létre, a fenti adatok kezelésére vonatkozóan a szerződéskötés előtt a Felhasználó külön tájékoztatást kap.

5) Az érintett jogai
 1. a) Tájékoztatás kérése
  A Felhasználó kérelmére a Client Maker Kft tájékoztatást ad a Felhasználó Client Maker Kft által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről
  A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Client Maker Kft-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Client Maker Kft költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.
 2. b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság
  A Felhasználó kérelmére a Client Maker Kft a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.
  Felhasználó kérheti, hogy a Client Maker Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Client Maker Kft egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 3. c) Személyes adatok törlése illetve zárolása
  A Felhasználó kérelmére a Client Maker Kft. törli a kapcsolattartás során megadott adatokat, kivéve, ha a kapcsolatfelvétel alapján jött létre a megbízási szerződés, és a kapcsolatfelvétel során megadott adatok a megbízási szerződés lényeges elemének, létrejöttének igazolása miatt szükségesek, ez esetben az Info tv 6.§ (5) bekezdése alapján a Client Maker Kft a Felhasználó fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem köteles teljesíteni, a fenti adatokat a Felhasználó további hozzájárulása nélkül is kezelheti: “Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Client Maker Kft a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  b. a Client Maker Kft vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
  további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”
  Amennyiben a Felhasználó adata a kérelem ellenére nem törölhető, a Client Maker Kft. az érintett adatot zárolja.
  A Felhasználó kérelmére a Client Maker Kft. a kért adatokat zárolja.
 4. d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás
  Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést a Client Maker Kft. a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, a Client Maker Kft. mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben a Client Maker Kft. a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja.
 5. e) A Client Maker Kft. eljárása
  Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Client Maker Kft fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Client Maker Kft megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.
  A Client Maker Kft. a fenti határidőben a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatóság biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:
A Client Maker Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát a Client Maker Kft megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.) Az adatok kezelése

A Client Maker Kft. a Felhasználó által a weboldalon keresztül megadott adatokat a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltatók szerverén valamint papír alapon a Client Maker Kft Csömör, Arany János utca 11/1. szám alatti székhelyén, 2141 Csömör, Páva út 13. szám alatti telephelyén, 2141 Csömör, Páva út 13. szám alatti irodáján tárolja.
Az adatok továbbá továbbításra kerülnek a Társaság Microsoft Office Outlook (Microsoft Corporation, Redmond, Washington Állam, USA) elektronikus levelező rendszerébe.
A Társaság elektronikus levelező rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

Adatfeldolgozók és a Client Maker Kft kötelesek minden olyan lépést megtenni, ami észszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (jelszó, biztonsági mentés, tűzfal, vírusírtó alkalmazása, zárható fiók)
Az adatokhoz a Client Maker Kft fér hozzá, a Client Maker Kft munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag a kapcsolatfelvételhez használja fel.
A Felhasználó adatait harmadik személynek a Client Maker Kft nem adja át, kivéve:
a. Abban a valószínűtlen esetben, ha a Client Maker Kft átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy a Client Maker Kft ből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az a Client Maker Kft által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy azokat a jelen Szabályzat szerint a Client Maker Kft kezeli.
Az adattovábbítás a Client Maker Kft. jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont
Amennyiben Felhasználó a további adatkezeléshez hozzájárult, úgy az adatátadásra a jelen Tájékoztató „További adatkezelés marketing célra” pontja az irányadó.
A Client Maker Kft a Weboldalon minden esetben biztosítja, hogy a kapcsolatfelvétel kezdeményezése kizárólag az Adatvédelmi tájékoztató tudomásulvétele után küldhető el.

További adatkezelés marketing célból

1.) A kezelt személyes adatok köre: A fenti 1) pontban megadott adatokat továbbá a kapcsolatfelvétel során esetlegesen megadott telefonszámot a Társaság tovább kezeli, amennyiben ehhez Felhasználó hozzájárult. A további adatkezeléshez való hozzájárulás nem feltétele annak, hogy Felhasználó bármilyen más szolgáltatást a weboldalról igénybe vegyen.

2.) Az adatkezelés célja:
A Felhasználó tájékoztatása telefon (hívás, sms) és e-mail (hírlevél) útján az aktuális akciókról, a Felhasználónak nyújtott kedvezményről, a Társaság szolgáltatásairól.

3.) Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés kizárólag a Felhasználó hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”
A hozzájárulás az erre vonatkozó „„Hozzájárulok, hogy adataimat Client Maker Kft. és a Vállalkozás Szakértő Kft. marketing célokra használja az Adatkezelési tájékoztató szerint”” checkbox kijelölésével (kipipálásával) történik, mely a jelen további adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.
A Client Maker Kft biztosítja, hogy a marketing célú megkeresésről mind a Weboldalról, mind e-mail útján le lehessen iratkozni.

4.) Az adatkezelés ideje:
A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat Társaságunk a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről Társaságunk a Felhasználót külön tájékoztatni fogja.

5) Az érintett jogai
a) Tájékoztatás kérése
A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

 1. b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság
  A Felhasználó kérelmére Társaságunk a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti. Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 2. c) Személyes adatok törlése és zárolása
  A Felhasználó kérelmére Társaságunk törli, zárolja a marketing célra történő feliratkozás során megadott adatokat.
 3. d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás
  Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottsága esetén az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja.
 4. e) Szolgáltató eljárása
  Az érintett az 5) a)-d) pont szerinti kérelmét a Társaság a fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail, illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Társaság megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, illetve törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.
  A Társaság a fenti határidőben a helyesbítésről, a zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
  Tiltakozási jog gyakorlása esetén:
  Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
  Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
6.) Az adatok kezelése

Társaságunk a fenti adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén valamint papír alapon Társaságunk Csömör, Arany János utca 11/1. szám alatti székhelyén, 2141 Csömör, Páva út 13. szám alatti telephelyén, 2141 Csömör, Páva út 13. szám alatti irodáján tárolja.
Marketing céljából a Felhasználó nevét, telefonszámát a Társaság a fenti adatkezelési határideig a mobiltelefonjain is tárolja és minden olyan lépést megtesz, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy adatokat biztonságosan tárolja (pl. belépési kód)
Az adatok továbbá továbbításra kerülnek a Társaság hírlevél-küldő rendszerébe. A Társaság hírlevél-küldő rendszerét az alábbi Alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozók szolgáltatják:
Név: SalesAutopilot Kft.
Székhely: H-1089, Budapest, Golgota u. 3.
Tel: +36-30-624-3934
Honlap: www.salesautopilot.hu

Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Székhely: H-1106 Budapest, Fehér út 10.
Tel: +36-96-519-833
E-mail: info@webgalamb.hu
Honlap: www.webgalamb.hu
A Társaság hírlevél-küldő rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

Társaságunk a megfelelő ügyfélkiszolgálás, ügyfélkezelés érdekében az 1) pontban megjelölt adatokat egy Momo CRM nevű ügyfél kapcsolatkezelő szoftverben is tárolja.

Az adatok továbbá továbbításra kerülnek a Társaság Microsoft Office Outlook (Microsoft Corporation, Redmond, Washington Állam, USA) elektronikus levelező rendszerébe.
A Társaság elektronikus levelező rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi

Adatfeldolgozók és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami észszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók)

Az adatokhoz kizárólag Társaságunk fér hozzá, kizárólag Társaságunk munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag tájékoztatás nyújtásához, reklámanyag küldéséhez használja fel.

A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaságunk az alábbi esetekben adja át:
Adatkezelők:
a. a Client Maker Kft. az 1) pontban megadott adatokat egy Momo CRM nevű ügyfél kapcsolatkezelő szoftverben tárolja, mely adatbázist a Vállalkozás Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság is jogosult használni.

Az adatokat átvevő Adatkezelő (a továbbiakban Adatátvevő Adatkezelő) adatai:
Cégnév: Vállalkozás Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2141 Csömör, Arany János utca 11/1.
Cégjegyzékszám: 13 09 185557
Adószám: 25876459-2-13.
E-mail: info@vallalkozas-szakerto.hu
Telefon: 06 30 685 4917

Adatátvevő Adatkezelő ezen adatokat kizárólag kapcsolatfelvételre közvetlen üzletszerzés érdekében (telefon, és e-mail útján) és marketing (hírlevél küldés) célra használhatja.

Az adatátadásra hozzájárulás alapján kerül sor. (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pont)
Felhasználó a „„Hozzájárulok, hogy adataimat Client Maker Kft. és a Vállalkozás Szakértő Kft. marketing célokra használja az Adatkezelési tájékoztató szerint”” checkbox kijelölésével (kipipálásával) egyúttal az adatok fentiek szerinti továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz kifejezetten hozzájárul.

 1. abban az esetben, ha adatkezelő átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.
  Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont

Adatfeldolgozók:
a. Momo CRM rendszert üzemeletető (Adatfeldolgozó) adatai:
Név: DevMonkeys Software Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1141 Budapest, Vízakna utca 4.
Cégjegyzékszám: 01 09 286129
Adószám: 22684202-2-42,
e-mail: lj@e-com.hu

A Client Maker Kft.-nek tevékenységéből fakadóan alapvető érdeke, hogy hatékony és átlátható ügyfélkezelést folytasson, az ügyfélkapcsolatokban a folyamatokat követni tudja, melynek érdekében a fenti ügyfél kapcsolatkezelési rendszert alkalmazza. Az adatok biztonságát a Momo CRM-ben a jelszavas beléptető rendszer biztosítja.
Az adatátadás jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (a) és (f) pontja, mely szerint: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez” és „az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek
b. Felhasználó a marketing célú tovább kezeléshez való hozzájárulással egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a Client Maker Kft és a Vállalkozás Szakértő Kft. a fenti marketing célú megkeresésekhez megbízottakat vegyen igénybe. A teljesítési segédként közreműködő megbízottak adatai:

Név/Székhely/Cégjegyzékszám/
Kimberley Group Kft./1016 Budapest, Berényi utca 9/B. II. em. 13./01-09-891549
Ing. Pavel Fülöp – C.E.T./Slovakia, 841 04 Bratislava, Karloveská 27./ 32 159 714

 

A fenti Adatfeldolgozók az adatokat kizárólag a Client Maker Kft. illetve a Vállalkozás Szakértő Kft nevében történő marketing célú megkeresésre (ezen Társaságok szolgáltatásainak ajánlása telefon és e-mail útján) használhatják fel.
A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”
Az adatkezelésre hozzájárulás alapján kerül sor. Felhasználó a „Hozzájárulok, hogy adataimat Client Maker Kft. és a Vállalkozás Szakértő Kft. marketing célokra használja az Adatkezelési tájékoztató szerint” checkbox kijelölésével (kipipálásával) a fenti adatátadáshoz hozzájárul.

II. Reklám (hírlevél) küldésével összefüggő adatkezelés

1) A kezelt személyes adatok köre:

Felhasználó annak érdekében, hogy az aktuális akciókról, új szolgáltatásról haladéktalanul tájékoztatást kapjon, feliratkozhat a Client Maker Kft valamint a Vállalkozás Szakértő Kft hírlevél-szolgáltatására, telefon (hívás, sms) útján történő marketing megkeresésére (a továbbiakban együtt: marketing). Ennek során az alábbi személyes adatokat kell megadni: Felhasználó neve, e-mailcíme. Ezen adatok megadása és kezelése nem kötelező, kizárólag a Felhasználó hozzájárulásán alapul. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele annak, hogy Felhasználó bármilyen más szolgáltatást a Weboldalról igénybe vegyen.

2) Az adatkezelés célja:

A Felhasználó tájékoztatása e-mail (hírlevél) és telefon (hívás, sms) útján az aktuális akciókról, a Felhasználónak nyújtott kedvezményről, a Társaság szolgáltatásairól.

3) Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés kizárólag a Felhasználó hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

4) Az adatkezelés ideje:

A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat a Client Maker Kft a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor a Client Maker Kft ezen személyes adatokat 8 évig kezeli. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről a Client Maker Kft a Felhasználót külön tájékoztatni fogja.

5) Az érintett jogai

 1. a) Tájékoztatás kérése
  A Felhasználó kérelmére a Client Maker Kft tájékoztatást ad a Felhasználó Client Maker Kft. által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
  A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Client Maker Kft-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Client Maker Kft. költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.
 2. b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság
  A Felhasználó kérelmére a Client Maker Kft a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.
  Felhasználó kérheti, hogy a Client Maker Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Client Maker Kft egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 3. c) Személyes adatok törlése és zárolása
  A Felhasználó kérelmére a Client Maker Kft. törli, zárolja a marketing célból megadott adatokat.
 4. d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás
  Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. A Client Maker Kft a Felhasználó tiltakozásának megalapozottsága esetén az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja.
 5. e) A Client Maker Kft eljárása
  Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Client Maker Kft fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Client Maker Kft megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, törli, zárolja a kért adatot az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.
  A Client Maker Kft. a fenti határidőben a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatóság biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:
A Client Maker Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát a Client Maker Kft. megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.) Az adatok kezelése

A Client Maker Kft. a fenti adatokat a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltatók szerverén valamint papír alapon a Client Maker Kft. 2141 Csömör, Arany János utca 11/1. szám alatti székhelyén, 2141 Csömör, Páva út 13. szám alatti telephelyén, 2141 Csömör, Páva út 13.  szám alatti fióktelephelyén tárolja.
Marketing céljából a Felhasználó nevét, telefonszámát a Társaság a fenti adatkezelési határideig a mobiltelefonjain is tárolja és minden olyan lépést megtesz, ami észszerűen szükséges ahhoz, hogy adatokat biztonságosan tárolja (pl. belépési kód)
A Client Maker Kft. a megfelelő ügyfélkiszolgálás, ügyfélkezelés érdekében az 1) pontban megadott adatokat egy Momo CRM nevű ügyfél kapcsolatkezelő szoftverben is tárolja.
Adatfeldolgozó és a Client Maker Kft köteles minden olyan lépést megtenni, ami észszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (jelszó, biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása)
Az adatok továbbá továbbításra kerülnek a Társaság hírlevél-küldő rendszerébe. A Társaság hírlevél-küldő rendszerét az alábbi Alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozók szolgáltatják:
Név: SalesAutopilot Kft.
Székhely: H-1089, Budapest, Golgota u. 3.
Tel: +36-30-624-3934
Honlap: www.salesautopilot.hu

Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Székhely: H-1106 Budapest, Fehér út 10.
Tel: +36-96-519-833
E-mail: info@webgalamb.hu
Honlap: www.webgalamb.hu
A Társaság hírlevél-küldő rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

Az adatok továbbá továbbításra kerülnek a Társaság Microsoft Office Outlook (Microsoft Corporation, Redmond, Washington Állam, USA) elektronikus levelező rendszerébe.
A Társaság elektronikus levelező rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

Az adatokhoz a Client Maker Kft. fér hozzá, a Client Maker Kft munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag tájékoztatás nyújtásához, reklámanyag küldéséhez használja fel

A Felhasználó adatait harmadik személynek a Client Maker Kft. az alábbi esetekben adja át:
Adatkezelők:
a. a Client Maker Kft. az 1) pontban megadott adatokat egy Momo CRM nevű ügyfél kapcsolatkezelő szoftverben tárolja, mely adatbázist a Vállalkozás Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság is jogosult használni.
Az adatokat átvevő Adatkezelő (a továbbiakban Adatátvevő Adatkezelő) adatai:

cégnév: Vállalkozás Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 2141 Csömör, Arany János utca 11/1.
Cégjegyzékszám: 13 09 185557
Adószám: 25876459-2-13.
E-mail: info@vallalkozas-szakerto.hu
Telefon: 06 30 685 4917

Adatátvevő Adatkezelő ezen adatokat kizárólag kapcsolatfelvételre közvetlen üzletszerzés érdekében (telefon, és e-mail útján) és marketing (hírlevél küldés) célra használhatja.

Az adatátadásra hozzájárulás alapján kerül sor. (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pont)
Felhasználó a „Feliratkozás” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz kifejezetten hozzájárul.

 1. abban az esetben, ha adatkezelő átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.
  Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)

Adatfeldolgozók:
a. Momo CRM rendszert üzemeletető (Adatfeldolgozó) adatai:
név: DevMonkeys Software Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1141 Budapest, Vízakna utca 4.
Cégjegyzékszám: 01 09 286129
Adószám: 22684202-2-42,
e-mail: lj@e-com.hu

A Client Maker Kft.-nek tevékenységéből fakadóan alapvető érdeke, hogy hatékony és átlátható ügyfélkezelést folytasson, az ügyfélkapcsolatokban a folyamatokat követni tudja, melynek érdekében a fenti ügyfél kapcsolatkezelési rendszert alkalmazza. Az adatok biztonságát a Momo CRM-ben a jelszavas beléptető rendszer biztosítja.
Az adatátadás jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (a) és (f) pontja, mely szerint: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez” és „az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

 1. Felhasználó a marketing célú feliratkozással egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a Client Maker Kft és a Vállalkozás Szakértő Kft. a fenti marketing célú megkeresésekhez megbízottakat vegyen igénybe. A teljesítési segédként közreműködő megbízottak adatai:
  c.

Név/Székhely/Cégjegyzékszám/
Kimberley Group Kft./1016 Budapest, Berényi utca 9/B. II. em. 13./01-09-891549
Ing. Pavel Fülöp – C.E.T./Slovakia, 841 04 Bratislava, Karloveská 27./ 32 159 714

A fenti Adatfeldolgozók az adatokat kizárólag a Client Maker Kft. illetve a Vállalkozás Szakértő Kft nevében történő marketing célú megkeresésre (ezen Társaságok szolgáltatásainak ajánlása telefon és e-mail útján) használhatják fel.
Az adatátadás alapja a Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”
Az adatkezelésre hozzájárulás alapján kerül sor. Felhasználó a „Feliratkozás” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz kifejezetten hozzájárul.
A Client Maker Kft a Weboldalon minden esetben biztosítja, hogy a marketing célú feliratkozás kizárólag az Adatvédelmi tájékoztató tudomásulvétele vételére vonatkozó checkbox kijelölésével (kipipálásával) történjen.
A Client Maker Kft biztosítja, hogy marketing célú megkeresésről mind a Weboldalról, mind e-mail útján le lehessen iratkozni.

III. Számlázással összefüggő adatkezelés

1) A kezelt személyes adatok köre:

Amennyiben a kapcsolatfelvétel alapján megbízási szerződés jön létre, a Client Maker Kft az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében számlát állít ki, melyben az alábbi személyes adatokat tünteti fel: név, cím.
A Client Maker Kft a számlát elektronikus úton a https://www.szamlazz.hu/ felhőalapú szolgáltatáson keresztül állítja ki.
Az alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó adatai:
Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.
Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Email: info@szamlazz.hu

2) Az adatkezelés célja:

A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése

3) Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az a Client Maker Kft re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges”
A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.

4) Az adatkezelés ideje:

A Client Maker Kft a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig kezeli a megrendelt szolgáltatások fizetésével kapcsolatos adatokat.
A 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése értelmében: “A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni”

5) Az érintett jogai

 1. a) Tájékoztatás kérése
  A Felhasználó kérelmére a Client Maker Kft tájékoztatást ad a Felhasználó Client Maker Kft. által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről
  A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Client Maker Kft-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Client Maker Kft költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.
 2. b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság
  A Felhasználó kérelmére a Client Maker Kft a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.
  Felhasználó kérheti, hogy a Client Maker Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Client Maker Kft egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 3. c) Személyes adatok törlése illetve zárolása
  Az Info tv 6.§ (5) bekezdése alapján a Client Maker Kft. a Felhasználó fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét a fenti kötelező adatkezelési határidőben nem teljesíti, a fenti adatokat a Felhasználó további hozzájárulása nélkül is kezelheti: “Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Client Maker Kft a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  b) a Client Maker Kft vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
  további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”
  Törlési kérelem esetén a Client Maker Kft. az érintett adatot zárolja.
  A Felhasználó kérelmére a Client Maker Kft. a kért adatokat zárolja.
 4. d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás
  A fenti kötelező adatkezelési határidőben – jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezelt adatokra vonatkozóan – Felhasználó tiltakozását a Client Maker Kft. nem teljesíti.
 5. e) A Client Maker Kft eljárása
  Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Client Maker Kft. fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Client Maker Kft megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.
  A Client Maker Kft. a fenti határidőben a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatóság biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

6.) Az adatok kezelése

Amennyiben a kapcsolatfelvétel alapján jött létre a megbízási szerződés, és ez alapján a Client Maker Kft. számlát állít ki, úgy az elektronikus úton kiállított számlában szereplő adatokat a fentiekben megjelölt Alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó tárhelyén valamint papír alapon a Client Maker Kft. 2141 Csömör, Arany János utca 11/1. szám alatti székhelyén, 2141 Csömör, Páva út 13. szám alatti telephelyén, 2141 Csömör Páva út 13. szám alatti fióktelephelyén tárolja. Adatfeldolgozó és a Client Maker Kft köteles minden olyan lépést megtenni, ami észszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók)

Az adatokhoz kizárólag a Client Maker Kft fér hozzá, kizárólag a Client Maker Kft. munkatársai kezelik azokat.
A Client Maker Kft. a Felhasználó számlában szereplő adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve:
– társaság könyvelője részére (WOMI Kft, 6787 Zákányszék, Erdei utca 3.)
Az adattovábbítás a Client Maker Kft jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja) továbbá az adattovábbítás a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

– jogszabályi kötelezettség alapján a NAV részére
Az adattovábbítás a Client Maker Kft jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja)

– A Client Maker Kft. érintettel kötött megbízási szerződésből eredő igényeinek érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére
Az adattovábbítás a Client Maker Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

IV. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

Cookie”-k (sütik) és “web beacon”-ök elhelyezése, célja
Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból:
o adatfeljegyzés
o a felhasználó azonosítása
o a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése
o a szolgáltatás hatékonyságának növelése
o a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából
Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.
A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:
o értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén
o a cookie-k küldését bármikor megtilthatja
E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.
Az adatkezelő által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó az adatkezelő honlapja keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.
A fenti célokból az adatkezelő weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését (a cookie-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon
Adatkezelő továbbá a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása , a honlap-látogatottsági adatok ,a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési rendszert használ. Az így kapott adatokat adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

V. Közösségi oldal

Társaságunk a ClientMaker facebook profilt üzemelteti, a facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

VI. Kiskorúak adatkezelése

Társaságunk 18 éven aluli személlyel nem köt szerződést, illetve 18 éven aluli személy számára a hírlevélre történő feliratkozás nem engedélyezett. Kérjük és javasoljuk, hogy a Weboldalt és Szolgáltatásainkat csak a 18 életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe. Amennyiben a felhasználó 18 éven aluli harmadik személy adatait adja meg, úgy a törvényes képviselők igazolható, valóságnak megfelelő bejelentése alapján ezen adatokat töröljük.

VII. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaságunk,
mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
társaságunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Társaságunk mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, Társaságunk jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36-1/391-1400
Telefax: +36-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tiltakozási jog gyakorlása esetében:
Amennyiben Ön az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünk kell nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt elmulasztottuk, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

VIII. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissíti.
Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba.
Ezt követően csak a frissített adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételével használható az weboldal valamint csak ezt követően lehetséges a hírlevélre történő feliratkozás.
Adatkezelési tájékoztató

Preambulum
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Client Maker Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2141 Csömör, Arany János utca 11/1., Cg. 13 09 130280), a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Társaságunk tiszteletben tartja a www.clientmaker.hu, www.clientmaker.eu, www.clientmakerkft.hu, www.client-maker.hu, www.potencsikszilard.hu, www.ceghaté-konysag.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek (megbízók, érdeklődők, álláskeresők, munkavállalók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.
A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként ráutaló magatartással (a Társaság e-mail címére saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság a személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti.
Az Adatvédelmi tájékoztatóban aláhúzással került jelölésre azon adatkezelés, ahol felmerülhet az Info tv 6.§ (5) bekezdésének alkalmazása.
Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk az info@potencsikszilard.hu e-mailcímen keresztül.
A weboldalakat üzemeltető Client Maker Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság . mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv – 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – rendelkezései szerint kezel.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Client Maker Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 13 09 130280
Székhely: 2141 Csömör, Arany János utca 11/1.
Telephely: 2141 Csömör, Páva út 13.
Iroda: H-2141 Csömör, Páva út 13.
Adószám: 14585658-2-13
E-mail cím: info@potencsikszilard.hu
Telefon: +36 30 685 4917

Társaságunk tárhely-szolgáltatókat vesz igénybe, ezen adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei:
www.clientmaker.hu, www.potencsikszilard.hu,www.ceghatekonysag.hu
weboldalak esetében
Név: UNAS Online Kft.
Székhely: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15
Cégjegyzékszám: 08 09 015594
Adószám: 14114113-2-08
Telefon: +36-99-884-000
E-mail: unas@unas.hu
https://unas.hu

www.clientmaker.eu weboldal esetén
Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01 09 968314
Adószám: 23495919-2-41
e-mail: info@tarhely.com

www.clientmakerkft.hu weboldal esetén
Tárhelypark Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Cégjegyzékszám: 01 09 322570
Adószám: 23289903-2-43
e-mail: info@tarhelypark.hu

www.client-maker.hu weboldal esetén
Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Cégjegyzékszám: 01 09 909968
Adószám: 14571332-2-42
e-mail: iroda@tarhely.eu